Ceres Mestverwaardingsproces

In dit demonstratieproject wordt het vergistingsproces van varkensmest geoptimaliseerd, en tegelijk fosfaat uit de dikke mestfractie verwijderd en teruggewonnen voor hergebruik in de vorm van struviet.

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

De intensieve veehouderij is een belangrijke economische activiteit met een hoge export. De keerzijde hiervan is de productie van enorme hoeveelheden mest. Daarvoor is volgens de huidige fosfaat- en stikstofnormen veelal niet genoeg plaatsingsruimte binnen het eigen bedrijf en zelfs niet meer binnen Nederland. Het gevolg hiervan is dat de mest over grote afstanden moet worden getransporteerd, de afzet van mest zeer hoge kosten met zich meebrengt voor de veehouderijsector en onder de huidige wetgeving het mestoverschot nog steeds een sterk negatieve impact heeft op het milieu. De grote hoeveelheid geproduceerde mest biedt een excellente grondstof voor de productie van bio-energie. De huidige vergisters zijn echter niet economisch rendabel.

Project

In dit project wordt een kleinschalige mestvergister op basis van het Ceres Mestverwaardingsproces geoptimaliseerd en gedemonstreerd. Door middel van een aanpassing in het vergistingsproces kan, zonder toevoegingen, het fosfaat in oplossing worden gebracht en gescheiden van de organische (dikke) fractie, waarna het opgeloste fosfaat kan worden teruggewonnen in de vorm van compacte struvietkorrels. Struviet bevat geconcentreerde hoeveelheden aan N, P en Mg en onderzoek heeft aangetoond dat struviet een goede ‘slow-release fertilizer’ is.

Bijkomend voordeel van het Ceres-proces is een verhoging van de omzettingssnelheid in de vergistingsreactoren met een factor 4-5 en een verwachte verhoging van de biogasopbrengst met 15 tot 20 procent door een betere afbraak van de organische stof in de vergisters. Op deze manier kan het vergisten van mest zonder toevoeging van coproducten rendabel worden. Het consortium wil samen met externe partners zoeken naar afzetmogelijkheden voor struviet en mineraalarme compost.

Het project bestaat uit vijf verschillende fases:

1. Voorbereiding van het project
2. Constructie van de pilot plant
3. Testen van de pilot plant
4. Procesontwikkeling
5. Projectafronding

Resultaat

Het mestverwerkingsproces dat het project nastreeft, levert een bijdrage aan het gebruik van mest als duurzame energiebron en het aanzienlijk verminderen van de emissies van ammoniak en methaan uit mest door het direct verwerken van verse mest tot waardevolle producten. Op basis van een marktprijs van 0,5 euro opbrengst per kg struviet, is mestverwerking met het Ceres-proces ruim 8 euro per ton goedkoper in vergelijking met het referentiescenario. Dit tegen relatief geringe extra investeringskosten (ongeveer 65.000 euro extra voor een Ceres mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 8.000 ton mest per jaar). Doordat langeafstand transporten en hygieniseren en drogen/korrelen voor afzet buiten Nederland niet langer noodzakelijk zijn, is er aanzienlijk minder CO2-uitstoot.