Supercritical aqueous reforming (scar) of digestate and sewage sludge into green gas

Ontwikkeling van een energieneutrale zuiveringsinstallatie waarin rioolslib wordt omgezet in gas.

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Europa telt duizenden grote rioolslibzuiveringsinstallaties die grote hoeveelheden energie verbruiken om schoon water te maken. Hiermee genereren ze miljoenen tonnen niet-gewenste fracties en bijproducten zoals slib en mineralen. De huidige fabrieken herwinnen slechts 25%-40% van de potentiële energie via anaerobe vergisting.

Project

Het project SCARLET-Plus ontwikkelt een energieneutrale zuiveringsinstallatie waarin via Super Critical Aqueous Reforming (SCAR) digestaat en rioolslib bij hoge druk en temperatuur wordt omgezet in gas, loosbaar water, fosfaat en mineralen. Het systeem beoogt energie uit natte biomassa terug te winnen. Het proces is CO2-neutraal. Het project heeft de volgende verwachte resultaten en uitkomsten:

1) Een systeem voor het ontwateren van natte biomassa zoals rioolslib, digestaat etc., getest op piloot niveau, met het doel een ​​suspensie geschikt te maken voor een pomp.
2) Een werkbare piloot eenheid die in staat is om brandbaar gas te produceren uit waterige biomassa.
3) Een ontwerp voor een vergassingsinstallatie die past in een waterzuiveringsinstallatie of een biovergister en een schone brandstof produceert.

Resultaat

De economische voordelen voor EU-landen zijn een aanzienlijke besparing op fossiele brandstoffen die worden gebruikt door de waterbehandelingssector, de goedkopere verwijdering van afvalwaterslib, hergebruik van anorganische voedingsstoffen en export van eenheden over Europa en de rest van de wereld. De voorgestelde technologie is duurzaam. Alleen al de EU-markt wordt geschat op duizenden eenheden met een totale omzet van enkele miljarden euro over een periode van tientallen jaren. Spin off naar aangrenzende markten zoals de voedselverwerkende industrie (groenten, inblikken, slachthuizen) en de chemische productiesector kan deze markt verdubbelen.