Innovatiecentrum Groen Gas

Het nieuw op te zetten Innovatiecentrum Groen Gas biedt de mogelijkheid innovatietrajecten te integreren en versnellen.

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

De afgelopen jaren is de rentabiliteit van vergisters sterk onder druk komen te staan, met name als gevolg van stijgende prijzen van de grondstoffen (co-materiaal). Grondstofkosten maken ongeveer 50 procent van de kostprijs van elektriciteit uit. Omschakelen naar goedkopere en meer laagwaardige grondstoffen met voldoende biogaspotentie (zijstromen)  is daarom nodig. Hiervoor staan twee wegen open:

1. Het zodanig voorbehandelen van laagwaardig materiaal zodat aanzienlijk meer biogas wordt geproduceerd. Dit houdt het ontsluiten in van grondstoffen rijk aan lignocellulose. Uitdaging is om een manier te vinden waarbij de kosten van ontsluiting/voorbehandeling beduidend lager zijn dan de opbrengsten van de extra geproduceerde biogas.

2. Het koppelen van vergisting aan bioraffinage. Dit kan door grondstoffen te raffineren in biobased producten (eiwitten, mineralen, vetzuren, et cetera) waardoor zijstromen ontstaan met biogaspotentie. De beschikbaarheid van een zijstroom is afhankelijk van het marktsucces van de hoofdstromen in de raffinage. Uiteindelijk gaat het hier om de gecombineerde haalbaarheid van de raffinage en co-vergisting.

Project

Het project wil een Innovatiecentrum Groen Gas oprichten en een aantal innovatietrajecten op gebied van groen gas realiseren. Doel is om beloftevolle innovaties te ontwikkelen die de grondstofkosten van co-vergisters aanzienlijk terugbrengen, om de operatie van co-vergisters rendabel te maken. Het innovatiecentrum faciliteert bundeling van krachten en delen van kennis. In eerste instantie bevat het innovatiecentrum vier innovaties, ofwel werkpakketten.

• Werkpakket A: ontwerpen van een invoersysteem voor thermische drukhydrolyse. De grondstof moet een zo hoog mogelijk drogestofgehalte hebben. Thermische drukhydrolyse zorgt voor een betere vergisting en dus een hogere biogasproductie.
• Werkpakket B: vergistingproces ondersteunen met enzymen. Met innovatie Greenstep kan een exploitant op eigen terrein enzymen produceren die het vergistingsproces versnellen en verbeteren. Het resultaat is een grotere gasproductie per eenheid drogestof.
• Werkpakket C: voorbehandelen kippenmest voor vergisting. Kippenmest verdund met enzymen kan in de vergister worden toegevoegd aan andere natte meststromen zoals rundveemest of varkensdrijfmest. Kippenmest heeft eenzelfde biogaspotentie als maïs.  
• Werkpakket D: voorbehandelen van gft. Het vergisten van gft blijft achter bij de verwachtingen door de aanwezigheid van inerte stof (zand) en de grote hoeveelheid benodigde energie. Voorbehandeling van gft verhoogt de vergistbaarheid en verkleint de mengenergie, en de inerte fractie kan (deels) worden verwijderd. Ook kan een stikstofrijke stroom worden afgescheiden die kan worden verkocht als meststof.

Resultaat

Thermische drukhydrolyse (werkpakket A) kan de grondstofkosten tot de helft laten dalen, waardoor de kostprijs per Nm3 gas dan wel kWe met circa 3 tot 4 cent afneemt. Dat geeft de rentabiliteit van co-vergisters in Nederland een flinke economische steun in de rug. De kostprijs kan nog verder worden verlaagd door de toevoeging van enzymen (werkpakket B). Bijkomend voordeel van de Greenstep technologie is dat de exploitant niet afhankelijk is van de marktprijs van enzymen, omdat hij ze in huis produceert. De vergisting van kippenmest (werkpakket C) zorgt voor een hoge gasproductie en minder afhankelijkheid van de markt voor allerlei co-producten. Door voorbehandeling van gft (werkpakket D) kan de biogasproductie per eenheid gft aanzienlijk worden verhoogd. Dat maakt vergisting van  – en andere lignocelluloserijke stromen – een duurzaam alternatief voor compostering. De afgescheiden stikstofrijke stroom kan worden verkocht als meststof.