Demonstratie Vergassing in Superkritiek Water en Zuiveringsslib

Kan zuiveringsslib efficiënt gebruikt worden voor vergassing in superkritiek water?

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Hoogwaardige verwerking van zuiveringsslib is kostbaar. In de periode 2008-2009 hebben vier waterschappen samengewerkt in 'De Energiefabriek'. Volgens het eindrapport van ‘De Energiefabriek’ kan superkritieke vergassing op middellange termijn tot een substantiële reductie van de verwerkingskosten van zuiveringsslib leiden. Daarnaast kan het ook nog een positief energie-effect hebben.

Project

De waterschappen Aa en Maas en de Dommel en partners STOWA, Procede, Electron en SNB hebben een project opgezet om te testen of zuiveringsslib efficiënt gebruikt kan worden voor vergassing in superkritiek water. Uit eerder onderzoek van Procede, Waterschap Aa en Maas en SNB bleek dat de techniek potentie heeft om tegen lagere kosten een hogere energieopbrengst te realiseren, met de mogelijkheid van beter hergebruik van fosfaat en ammonium.

Op laboratoriumschaal is er geëxperimenteerd met vergassing in superkritiek water. Op basis van gesprekken met de uitvoerders hiervan, en op basis van de beschikbare literatuur zijn er een aantal specifieke onderzoeksvragen geformuleerd die beantwoord moeten worden om de techniek optimaal in de praktijk toe te passen. Vervolgens wordt de kennis over de superkritieke technologie getest in een proces op praktijkschaal.

Doel

Doel  van het project is het realiseren van een demonstratie-installatie voor de superkritieke vergassing van RWZI-slib en deze te testen als alternatief voor de bestaande slibverwerking. Superkritieke vergassing kan uitgroeien tot een volwassen technologie met een gunstig marktperspectief. Een succesvol demonstratieproject opent ook de deur voor toepassing op andere 'natte biomassastromen', zoals mest en GFT. Er wordt ook indirect energie bespaard door de terugwinning van ammoniak en fosfaat. De totale geschatte CO2 reductie komt op 149 kton/a.