Groengasproductie door superkritische vergassing van mest en rioolslib

Ontwikkelen van superkritische watervergassing om groen gas uit natte mest en rioolslib te kunnen produceren.

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

Nederlandse boeren produceren jaarlijks 71 miljoen ton natte koeien- en varkensmest. De rioolwaterschappen produceren 2,5 miljoen ton rioolslib. Deze afvalstromen vormen in potentie een grote bron van duurzame energie. Daar wordt nu nog weinig mee gedaan. Superkritische watervergassing (SCWG) is een innovatieve technologie die deze afvalstromen vrijwel volledig en met een zeer hoog energetisch rendement omzet in duurzaam verkregen biosyngas. De tot voor kort enige enige bestaande conversietechniek voor natte biomassa (anaerobe co-vergisting) benut slechts 0,3% van dit potentieel en kent geen groei.

Project

In dit project ontwikkelt Gensos een nieuwe technologie: superkritische watervergassing (SCWG).  Deze innovatieve conversietechnologie heeft de potentie om natte organische reststromen vrijwel volledig om te zetten in duurzaam verkregen biosyngas. Bijkomend voordeel is dat de superkritische vergasser uit het restgas dat overblijft een beperkt maar waardevol aandeel groene stroom kan produceren.

Het project bestaat uit vijf fasen:

Fase 1: korteduur onderzoeksexperimenten om invloeden te bepalen
Fase 2: langeduur onderzoeksexperimenten
Fase 3: technische haalbaarheidstudie van gasopwerking en gasreiniging
Fase 4: bouw en testen van complete groen-gas producerende unit
Fase 5: onderzoek gasreiniging voor de SOFC-brandstofcel

Resultaat

Een goed werkend prototype superkritische watervergasser dat natte reststromen zoals natte mest en rioolslib efficiënt met een zeer hoog energetisch rendement (ca. 70%) kan vergassen tot biosyngas. Dit biosyngas wordt opgewerkt tot groen gas dat direct in het landelijke gasnetwerk kan worden ingevoed. Het extra aandeel groene stroom dat de superkritische watervergasser produceert kan in de elektriciteitsbehoefte van de randapparatuur voorzien.  

Het prototype dient als opstap naar de eerste commerciële demonstratie-unit, die geplaatst kan worden bij mestdepots of regionaal bij grote veeteeltbedrijven. Superkritische vergassing moet zowel op kleine schaal (lokaal bij veehouderijen en rioolwaterzuiverings-installaties) als op middelgrote schaal kunnen worden toegepast.