RWZI als logistiek centrum

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) kan fungeren als logistiek centrum, zodat verschillende partijen die biomassastromen verwerken kunnen samenwerken.

Hoofdlijn Groen Gas


Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Het maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

 

De productie van groen gas uit biomassastromen is technisch mogelijk, maar op dit moment economisch nog niet altijd haalbaar. Hierdoor komt de productie van biogas en groen gas in Nederland onvoldoende van de grond en bestaat de kans dat de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 niet gehaald wordt. Ook terugwinning van nutriënten als stikstof en fosfaat in kleinschalige installaties is relatief duur. Op dit moment werken de partijen die biomassa verwerken (waterschap, afvalverwerkers, landbouw) niet of nauwelijks samen. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) als logistiek centrum faciliteert samenwerking, waardoor de verwerking van biomassa goedkoper wordt en de productie van biogas en het terugwinnen van nutriënten rendabel.

Project

Op een rwzi zijn de utiliteiten die nodig zijn om de reststromen te verwerken al gedeeltelijk beschikbaar. Omdat de producten (biogas en reststromen) die bij verwerking van biomassa vrijkomen vergelijkbaar zijn, kan door het combineren van de verwerking van deze stromen een synergievoordeel worden behaald. Door het geproduceerde biogas gezamenlijk op te werken tot groen gas, worden bovendien de wisselingen in kwaliteit uit verschillende stromen uitgedempt. Ook kunnen de stromen met hoge concentraties nutriënten worden gebruikt voor terugwinning, terwijl de stromen met een lagere concentratie worden verwerkt op de rwzi. Het uiteindelijke projectdoel is het ontwikkelen van een concept waarin de rwzi fungeert als logistiek centrum voor het bereiken van maximale synergie voor de verwerking van mest, zuiveringsslib, GFT- en VGI-afval en mogelijk andere organische afvalstromen zoals berm- en slootmaaisel.

Het project bestaat uit drie fasen, met na iedere fase een go/no go-moment:

1. Haalbaarheidsstudie: uitwerking concepten inclusief het opzetten van business cases om de technische en economische haalbaarheid van concepten te beoordelen.
2. Uitwerken concept tot een ontwerp voor de demonstratie-installatie op een nader te bepalen rwzi in Nederland.
3. Demonstratieonderzoek van twee jaar om de technische en economische haalbaarheid te verifiëren, praktijkervaring op te bouwen en eventuele knelpunten te definiëren.

Resultaat

De rwzi als logistiek centrum heeft lagere kosten voor de verwerking van reststromen en lagere productiekosten voor groen gas tot gevolg. De opwerkingskosten voor biogas tot groen gas nemen door schaalgrootte af van 0,15 naar gemiddeld 0,09 euro per Nm3. De verwachting is dat deze besparing voldoende is om levering van groen gas economisch rendabel te maken en dat er ruim 14 miljoen kuub aan groen gas kan worden geproduceerd. De gezamenlijke besparing voor alle partijen kan oplopen tot bijna 1,3 miljoen euro. Dit is een besparing van gemiddeld 15 procent op de totale verwerkingskosten. Ook draagt het project bij aan de reductie van broeikasgasemissies door aardgasverbruik te verminderen alsmede de emissie van biogas uit mest in opslag of door uitrijden op het land. Het efficiënter terugwinnen van nutriënten bespaart veel energie en vermindert transport, en daarmee ook uitstoot van CO2.