Avoiding methane emissions in the small scale LNG supply chain

Zoeken naar oplossingen voor het vrijkomen van methaan bij het gebruik van LNG.

Eindrapportage


Het project heeft zich in drie stappen voltrokken. Eerst is vastgesteld in welke situaties het nodig is om methaan op te vangen, en hoe dit in theorie zou moeten gaan. Deze situaties zijn bijvoorbeeld het vullen van de tank, algemeen gebruik in fillingstations, of het leeghalen van tanks. Vervolgens is in de praktijk getest in hoeverre de geformuleerde oplossingen haalbaar zijn. In het derde stadium werden alle testresultaten geanalyseerd en geëvalueerd. Hieruit werd geconcludeerd dat in de meeste gevallen de oplossingen, op z'n minst ten dele, bruikbaar waren om methaanemissies tegen te gaan.

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Bij het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) kan methaan vrijkomen. In elk deel van de LNG-toeleveringsketen bestaat de mogelijkheid dat zulke methaanemissies plaatsvinden. Vrijgekomen methaan heeft 20 keer zoveel invloed op het milieu als CO2. Methaanemissies bij LNG-tankstations zullen in dat licht niet worden geaccepteerd door nationale of lokale autoriteiten. Daarom moeten er oplossingen komen die deze emissies voorkomen. De eerste LNG-tankstations werken al met oplossingen om verdampte 'boil-off'-gassen op te vangen en te verwerken. Maar deze oplossingen zijn nog verre van perfect en hebben onvoldoende capaciteit.

Project

In het project worden oplossingen ontwikkeld en getest die methaanemissies minimaliseren. Eerst wordt nagegaan in welke situaties methaanemissies optreden. Vervolgens wordt bekeken hoeveel methaan er vrijkomt, en op welke manieren dit kan worden voorkomen of opgelost. Ook zal worden bekeken wat de meest realistische opties zijn (praktisch en financieel). Ten slotte zal worden nagegaan of de mogelijke oplossingen in lijn zijn met de PGS33-richtlijnen. Als er meerdere oplossingen voor situaties zijn, zullen ze worden getest bij LNG-tankstations van Rolande.

Doel

Het doel van het project is het leveren van in de praktijk geteste en financieel haalbare oplossingen om methaanemissies in de LNG-toeleveringsketen te minimaliseren. Een goede oplossing voor het voorkomen van deze emissies, of het vangen en hergebruiken van het vrijgekomen gas, heeft evidente voordelen voor het milieu. Bovendien zullen positieve resultaten benadrukken dat LNG een veilige brandstof is. Een positief resultaat kan de kleinschalige LNG-toeleveringsketen  gemakkelijker, sneller en schoner maken.