Tough Gas WP1.1 - UU

Ontwikkelen van modellen die exploitatierisico’s van schaliegas in kaart brengen.

Eindrapportage


Dit project is inmiddels afgerond. Een uitgebreide eindrapportage vindt u hier. (pdf)

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

De vorming van koolwaterstof en het ontstaan van breuken of barsten in schalie wordt veroorzaakt door een tweetal zaken: de druk en temperatuurgeschiedenis van schalie enerzijds, en tektonische spanningen en deformatie aan de andere kant. Er is behoefte aan scenario's en modellen die gebruikt worden om middels deze informatie te achterhalen of schaliegasbekkens in Nederland exploiteerbaar zijn en welke risico’s hieraan verbonden zijn.

Project

Aan de hand van regionale tektonische modelstudies kunnen waarschijnlijke scenario’s voor temperatuur (bekken heat flow), begraving en exhumatie en spanningsgeschiedenis worden gevormd. Deze scenario's zijn van essentieel belang om resourcekwaliteit en de potentie voor stimulatie in te schatten. Inzicht in de reologische structuur van de korst en de bovenliggende schaliegasbekkens zijn een belangrijke input voor het modelleren van spanning op specifieke plaatsen.

Dit project ontwikkelt nationale scenario’s voor temperatuurontwikkeling, grootschalige reologische structuren en spanningsontwikkeling die gebruikt kunnen worden in basin en in-situ stress modellen en pre-drill assessment van geomechanische eigenschappen voor stimulatie. Als input worden publieke datasets gebruikt van de kartering van Nederland door TNO.

Resultaat

Het project levert het volgende op:
- een 4D geomodel, constrained door VR en AFT en temperatuurgegevens;
- tektonische heat flow en stress-deformatie scenario’s, plus gedetailleerde bekken en lithosfeer reologiemodellen, die gebruikt kunnen worden als input voor bekkenmodellering en geomechanische modellen voor sites;
- gegeneraliseerde relaties voor gereconstrueerde stress/temperatuur versus tijdpaden voor de interpretatie van het potentieel van stimulatie.