Inbedding van gas als energiebron voor de toekomst

Bestaat er nog voldoende draagvlak voor gas als energiebron in toekomstige energievoorzieningen?

Hoofdlijn G-A-S


Met het thema Gasvoorziening: Acceptatie in de Samenleving, kortweg G-A-S, wordt geprobeerd de communicatie tussen de burger en elke instantie die bij gas is betrokken, te verbeteren. Er bestaan onder de mensen vaak vragen en twijfels, die door middel van gedegen informatieverstrekking kan worden voorkomen. Middels G-A-S wil TKI Gas de afstand tussen alle betrokkenen verkleinen.

Gas is een relatief duurzame fossiele energiebron die goed kan worden geïntegreerd in energiesystemen gebaseerd op duurzame bronnen. Daarmee kan gas potentieel een belangrijke rol spelen in duurzame energiesystemen van de toekomst. Het is een energiebron die als buffer kan dienen om fluctuaties in duurzame energieopwekking op te vangen, waarmee substantiële reducties in CO2-emissies zijn te realiseren. Maar om deze rol te benutten is het essentieel is dat er voldoende draagvlak is voor gas als energiebron van de toekomst.

Het is daarom belangrijk om te weten hoe gebruikers (in het bijzonder huishoudens) oordelen over gas als energiebron voor de toekomst. Wat ziet men als belangrijke voordelen, nadelen en risico’s van gas? Hoe beïnvloedt dit het draagvlak voor gas? Zijn er verschillen in draagvlak en factoren die daarop van invloed zijn tussen groepen gebruikers?

Project

In dit project wordt een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Daarin worden vragen gesteld over beleving en acceptatie van gas, waargenomen voordelen en nadelen van gas en achtergrondkenmerken. Op basis hiervan wordt bepaald welke aspecten (voor- en nadelen) en welke individuele kenmerken (doelgroepsegmentatie) invloed hebben op acceptatie van de inzet van gas in toekomstige energiesystemen. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan om draagvlak voor gas te behouden en/of te versterken.

Resultaat

Gas speelt een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Kan gas ook een belangrijke rol spelen in duurzame energiesystemen in de toekomst? Dit hangt in belangrijke mate af van het draagvlak voor gas. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan om draagvlak voor gas te behouden en/of te versterken. Het geeft inzicht in voorwaarden die moeten worden vervuld om de rol van gas in de Nederlandse economie te stabiliseren en te garanderen.