I-share en Energize people

Een portal creëren voor betrouwbare meetgegevens op het gebied van energieopwekking en -verbruik.

Eindrapportage I-share


Het I-Share project is per 31 januari 2014 succesvol afgerond. Het is de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool gelukt om een webportal te ontwikkelen voor energiedata. I-Share slaat elke minuut de metingen van 38 entiteiten (figuur 4) op in haar database met in in totaal 499 sensoren/meetpunten. 

Eindrapportage Energize People


Uit de verscheidene experimenten die in het kader van het project Energize People zijn onder meer de volgende conclusies getrokken:

  • Uit de resultaten van de enquêtes van Energize People blijkt een groot verschil te bestaan tussen wat mensen vinden en wat ze doen;
  • Energize People heeft een bijdrage geleverd aan het verkleinen van de afstand tussen vertegenwoordigers van de energiesector (energietransitiesector) en de burger (eindgebruiker);
  • Energize People en I-Share tonen aan dat de samenwerking tussen ervaringsontwerpers en energietechnici een waardevolle bijdrage kan leveren aan het overbruggen van de kloof tussen de energiesector en de energie-eindgebruiker;
  • De innovatieve Energize People aanpak lijkt een geschikt vehikel voor het versnellen van het energie en duurzaamheidsbewustwordingsproces omdat deze aanpak veel ruimte biedt voor eigen inbreng van de deelnemers

Hoofdlijn G-A-S


Met het thema Gasvoorziening: Acceptatie in de Samenleving, kortweg G-A-S, wordt geprobeerd de communicatie tussen de burger en elke instantie die bij gas is betrokken, te verbeteren. Er bestaan onder de mensen vaak vragen en twijfels, die door middel van gedegen informatieverstrekking kan worden voorkomen. Middels G-A-S wil TKI Gas de afstand tussen alle betrokkenen verkleinen.

Zowel onderwijs- als onderzoeksinstellingen hebben behoefte aan betrouwbare meetgegevens op het gebied van energieopwekking en -verbruik. Er is vooral een gebrek aan tijdafhankelijke meetgegevens onder goed vastgelegde omstandigheden, een probleem dat overal ter wereld speelt. De Amerikaanse overheid heeft zeer recent een database opgericht om hier iets aan te doen. Dit project gaat een dergelijke digitale database in Nederland opzetten.

Project

I-Share is een open-data platform voor het delen van betrouwbare energiedata tussen onderzoekers, studenten en het brede publiek. Het gebruik van een gemeenschappelijke set geaccepteerde  gegevens verhoogt de validiteit van de discussie, het onderzoek en het beleid op het terrein van energie en energietransitie.

Energize People onderzoekt de maatschappelijke aspecten rondom energie en duurzaamheidsbewustwording. Het project richt zich op de kern van het probleem: Waarom komt de energiebewustwordingsboodschap niet over bij de inwoners? Middels een aantal gecontroleerde experimenten in de stad Groningen wordt onderzocht hoe de kunst- en cultuurbeleving bij kan dragen aan oplossingen voor het energie bewustwordingsvraagstuk. 

Doel

Partijen in Nederland (en daarbuiten) kunnen elk voor zich met behulp van de gegevens uit de database, analyses verrichten. Bijvoorbeeld  naar de mogelijkheden die zonne-energie en windenergie bieden om aan de in de tijd variërende energievraag te voldoen. Het gebruik van een gemeenschappelijke set geaccepteerde gegevens zal naar verwachting de kwaliteit van de discussie, het onderzoek en het beleid op het terrein van energie en energietransitie sterk verhogen.

Het doel van Energize People is op een innovatieve manier energie dichtbij de mensen brengen.