Public awareness voor energieprofessionals

Voor de energiesector onderzoeken welke factoren een rol spelen in de maatschappelijke acceptatie van energieprojecten, en hoe daarbij de communicatie tussen beide makkelijker kan gemaakt.

Hoofdlijn G-A-S


Met het thema Gasvoorziening: Acceptatie in de Samenleving, kortweg G-A-S, wordt geprobeerd de communicatie tussen de burger en elke instantie die bij gas is betrokken, te verbeteren. Er bestaan onder de mensen vaak vragen en twijfels, die door middel van gedegen informatieverstrekking kan worden voorkomen. Middels G-A-S wil TKI Gas de afstand tussen alle betrokkenen verkleinen.

De energiesector heeft altijd een sterke focus gehad op technische ontwikkelingen en is daarbij vaak intern gericht geweest. Een opkomende trend is dat grote energieprojecten, zoals het ondergronds opslaan van CO2 of aardgas of het bouwen van een windmolenpark geen doorgang kan vinden door grote lokale oppositie. Ondanks het feit dat al deze projecten qua techniek en commerciële haalbaarheid probleemloos geïmplementeerd kunnen worden, stranden deze omdat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de wensen, gevoelens en perceptie van lokale bevolking. Maatschappelijke inbedding van innovaties is derhalve een voorwaarde voor het implementeren van innovaties.

Project

De uitdaging is dat een grote sector, met veel verschillende actoren alleen correcte en objectieve informatie gaat uitdragen en met één stem gaat spreken. Het achterliggende doel is dat deze boodschap duidelijk en eenduidig overkomt. De kennisoverdracht vanuit dit project transformeert energieprofessionals tot ambassadeurs voor de energiesector. Om beide doelstellingen te realiseren gaan wij een zestal activiteiten uitvoeren:

1. DataBase van public acceptance onderzoek.
2. Ontwikkeling introductiecursus voor alle energieprofessionals.
3. Wekelijkse multiple choice vraag op internet of per mail.
4. Postbus 51 om energievragen te kunnen stellen, plus antwoorden te geven.
5. Samenstellen kaartspel op basis van energie (‘gadget’).
6. Goede ontsluiting van alle informatie en aansluiting met de markt.

Doel

Het doel van dit project is dat (energie-)bedrijven beter gaan begrijpen welke factoren een rol spelen in de maatschappelijke acceptatie van energieprojecten. Hierdoor kunnen bedrijven in de toekomst beter rekening houden met de wensen van de lokale bevolking waardoor mogelijk meer (duurzame) energieprojecten gerealiseerd kunnen worden Dit leidt tot een versnelling van de energietransitie.