Dynamisch maken van de berekening van de merit order en de flexibiliteit van elektriciteitsproductie in het Energietransitiemodel

Nieuwe berekeningen voor het Energietransistiemodel voor nog realistischer uitkomsten.

Projectpartners

Eindrapportage


In samenwerking met GasTerra, EON en EnergieNederland heeft Quintel Intelligence het gratis beschikbare online Energietransitiemodel uitgebreid met een ‘merit order’ module. De keuzes van de modelgebruikers hebben invloed op de hoeveelheid en kosten van geproduceerde stroom, alsook op bijbehorende CO2 uitstoot, leveringszekerheid etc. Met deze toevoeging zijn deze gevolgen eenvoudig inzichtelijk te maken.

Conclusie

De gebruikte aanpak heeft goed gewerkt aangezien zij het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Door ‘test-driven’ te werken is bijtijds opgemerkt dat de aanvankelijk voorgestelde aanpak niet zou werken en is een alternatieve werkwijze gevolgd. Deze laatste was wel succesvol.

Het Energietransitiemodel is niet bedoeld om voor mensen de toekomst uit te rekenen, maar juist om mensen te laten nadenken en discussiëren over mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van energie. Het ETM confronteert gebruikers vervolgens onmiddellijk met de gevolgen van die ontwikkelingen wat betreft energiegebruik, hernieuwbaarheid, CO2 uitstoot, leveringszekerheid en nog veel meer.

Hoofdlijn G-A-S


Met het thema Gasvoorziening: Acceptatie in de Samenleving, kortweg G-A-S, wordt geprobeerd de communicatie tussen de burger en elke instantie die bij gas is betrokken, te verbeteren. Er bestaan onder de mensen vaak vragen en twijfels, die door middel van gedegen informatieverstrekking kan worden voorkomen. Middels G-A-S wil TKI Gas de afstand tussen alle betrokkenen verkleinen.

Het Energietransitiemodel helpt op basis van feiten over energie inzicht geven in kansen en de toekomst. Onlangs zijn er twee berekeningen toegevoegd aan het Energietransitiemodel: de ‘merit order berekening’ en de ‘flexibiliteit van elektriciteitsproductie berekening’. Deze berekeningen geven aan wat de consequenties zijn van prijsontwikkelingen van bijvoorbeeld brandstof en CO2-uitstoot en van toenemende hoeveelheden duurzame stroomopwekking. Deze berekeningen staan momenteel nog los van elkaar.

Project

De doelstelling van het project is om deze twee berekeningen aan elkaar en aan de rest van het model te koppelen, Hierdoor werken de uitkomsten op andere berekeningen door en worden de effecten  op belangrijke parameters zoals CO2-uitstoot, kosten, en energie afhankelijkheid/import ook zichtbaar.

Eerst moet de rekenwijze van het model worden aangepast. Vervolgens moeten de berekeningen worden gekoppeld aan de rest van het model. Dit heeft een enorme impact en moet dus uitgebreid getest worden. De berekeningen zullen het model complexer maken, waardoor er ook goed gekeken zal moeten worden naar de gebruikerservaring.

Doel

Met gebruik van het Energietransitiemodel en deze berekeningen zal het mogelijk zijn om door te rekenen wat de daadwerkelijke impact is van bepaalde maatregelen op bijvoorbeeld CO2-uitstoot en duurzaamheid. Deze maakt het voor overheden, in stellingen en bedrijven mogelijk om inzicht te krijgen in de beslissingen die nodig zijn om bepaalde doelstellingen te bereiken.