Water production and treatment

Ontwikkeling van efficiënte waterzuiveringstechnologieën die offshore kunnen worden ingezet.

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Bij winning van olie en gas komt water uit de diepe ondergrond mee. In dit water komen stoffen voor zoals olie, zware metalen, aromaten en in sommige gevallen mijnbouwhulpstoffen. Proceswater wordt op dit moment met diverse scheidingstechnieken zoveel mogelijk ontdaan van oliefracties. Vervolgens wordt dit behandelde water geloosd op zee of terug in het reservoir geïnjecteerd. De vraag is of dit efficiënter en beter kan.

Project

De uitdaging voor dit project is om waterzuiveringstechnologieën te ontwikkelen, die:

1. offshore gebruikt kunnen worden;
2. kostenefficiënt zijn, en;
3. voldoen aan de juiste vereisten voor lozing of hergebruik.

In deze eerste fase van het project wordt via een desk studie een voorselectie gemaakt van geschikte technologieën voor behandeling en hergebruik van proceswater. Ook wordt een conceptueel ontwerp van één of meerdere geschikte technologieën opgesteld. Het project bestaat in totaal uit drie fases.

Resultaat

Het uiteindelijke doel is om over twee tot drie jaar na de derde fase een succesvol pilotonderzoek te hebben afgerond op locatie.