LNG Fuel system safety

Vraagstukken formuleren en beantwoorden omtrent de transitie naar LNG in de vaart

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Er is grote belangstelling voor aardgas (LNG) als brandstof. De voordelen van aardgas zijn evident, zowel op het gebied van duurzaamheid, reductie van scheepsemissies als economische voordelen door een verwachte lagere brandstofprijs. Er zijn nu enkele binnenvaartschepen die met een tijdelijke vergunning op LNG te mogen varen. Overheid en industrie hebben zich gecommitteerd om bredere toepassing van LNG te stimuleren. De overgang naar LNG maakt ons minder afhankelijk van olie: gas is wereldwijd ruim voorradig en de prijzen zijn stabieler door de brede verspreiding van de voorraden. LNG biedt ook milieuvoordeel: Emissies van NOx, SO2, CO2 en fijnstof dalen drastisch en de geluidbelasting neemt sterk af. In de toekomst kan verdere vergroening plaatsvinden door toevoeging van Bio-LNG.

Project

Een LNG brandstofsysteem bestaan uit drie systemen: het LNG opslag (containment) systeem, het LNG/ NG behandelsysteem (conditioning), en het aardgassysteem dat het gas verbruikt (consumption). Voor een goede risicoanalyse is het van belang, dat een beoordeling plaats vindt van de kansen en de gevolgen van een incident in elk van deze systemen. Immers, een te hoge risico-inschatting kan leiden tot een kostbare veiligheidssystemen, waardoor LNG als brandstof economisch onhaalbaar wordt. Een onderschatting van het risico kan echter leiden tot gevaarlijke situaties en incidenten met een onacceptabel verloop.

Het is dus van groot belang dat er voldoende inzicht in de risico's van het gebruik van LNG is, zodat de overstap naar gas op een veilige manier kan plaatsvinden. Voor een bredere toepassing is het noodzakelijk dat kan worden aangetoond dat LNG een veilig alternatief is voor diesel. In dit Joint Industry Project wordt in dat kader een aantal veiligheidsvraagstukken opgepakt. 

Beoogde resultaten

De antwoorden op de veiligheidsvraagstukken zullen de introductie van LNG in de vaart aanzienlijk versnellen.