EGR technical and economic feasibility

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Een eerder project in 2013 richtte zich op de haalbaarheid van Enhanced Gas Recovery (EGR), zoals die bepaald wordt door de geologische eigenschappen van gasvelden en de aanwezige putten.

Project

Dit project gaat een stap verder, met een studie van de voor EGR benodigde installaties op de productielocatie, de mogelijkheden om deze in de bestaande installatie in te passen en de aanpassingen van bestaande putten. Er zal een schatting worden gemaakt van de kosten die met deze aanpassingen gemoeid zijn, rekening houdend met eventuele effecten op lopende productie op de site.

Het project neemt voor deze studie één gasveld onder de loep en zal voor dit veld een ontwikkelingsplan en kostenschatting maken.

Beoogde resultaten

De resultaten van de haalbaarheidsstudie zullen worden gecombineerd met de resultaten van het EGR 2013 project, om op basis van deze veldspecifieke gegevens een uitspraak te doen over de haalbaarheid van EGR in andere gasvelden, zowel onshore als offshore. Dit levert een schatting op van de hoeveelheid extra te produceren gas en de daarvoor benodigde investeringen. Daarnaast zal een schets van een mogelijke ontwikkeling van EGR in de offshore worden gemaakt, waarin de toevoer van het werkgas (koolstofdioxide of stikstof) aan de relevante gasvelden word beschreven.