Rapport: Kansen voor Power to Gas (P2G)

30-10-2015

Met een toenemend aandeel van wind- en zonne‐energie wordt de behoefte aan flexibiliteit in het energiesysteem groter. Power‐to‐gas kan een rol spelen in de invulling van deze behoefte aan flexibiliteit. Dit project had tot doel om de kansen voor Power‐to‐gas op de korte tot middellange termijn te identificeren en rendabele businesscases in niche-toepassingen van het Nederlandse energiesysteem te zoeken.

Het project heeft inzicht opgeleverd in de onrendabele top van de onderzochte business cases. Tevens is inzicht verkregen in de effecten van stimulerende maatregelen, benutting van reststromen van Power‐to‐gas en van te verwachten technologische ontwikkelingen. Om de onrendabele top te overbruggen kan de overheid de implementatie van Power‐to‐gas stimuleren door accijnzen en energiebelastingen aan te passen, investerings‐ en exploitatiesubsidies te verlenen en aanpassing van netwerktarieven.

Exploitatiesubsidie en accijnsontheffing kunnen de kostprijs van waterstof met 24‐50% reduceren. Toepassing van waterstof als brandstof voor bussen en auto’s kan met gedeeltelijke accijnsontheffing haalbaar worden gemaakt.Vrijstelling van energiebelasting heeft voornamelijk voor kleinschalige Power‐to‐gas units effect en kan de kostprijs van waterstof met 8‐16% verlagen.Door de reststromen zuurstof en warmte te exploiteren wordt een verdere kostprijsreductie van waterstof bewerkstelligd.Bij nuttige aanwending van zuurstof kan een kostprijsreductie van 10‐14% worden bereikt.Technologische doorbraken zullen leiden tot lagere investeringen en reductie op onderhoudskosten. Deze effecten hebben echter beperkte invloed, omdat de onderzochte business cases vooral afhankelijk zijn van de elektriciteitsprijs.Innovaties, die tot een verbetering leiden van het omzettingsrendement van elektriciteit naar waterstof, hebben daarentegen wel een significante invloed op de waterstof kostprijs.

Er wordt aanbevolen om gedurende de periode tot marktintroductie een aantal proefprojecten onder praktijkomstandigheden uit te voeren, bij voorkeur daar waar sprake is van gunstige omstandigheden voor eindproducten, geografische locaties en samenwerking. De projecten kunnen ook worden gebruikt om praktijkgegevens te verkrijgen waarmee de effecten van aanvullend beleid kunnen worden bepaald (exploitatie subsidie, energiebelasting, (4) dubbeltelling biotickets, aanpassingen aan de Elektriciteits‐/Gaswet, aanpassing van de Regeling gaskwaliteit).

U kunt het rapport (93 pagina's) hier downloaden.