Doelen

De hoofdlijn ‘Systeemfunctie van gas’ kent twee hoofddoelstellingen:

1. Innovaties stimuleren die zich op het ontwikkelen en versterken van de systeemfunctie van gas richten zodat een effectieve en efficiënte bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie.
Innovaties op systeemtechnisch, technologisch, ecologisch, economisch, regulatoir en maatschappelijk gebied worden ondersteund. De bijdrage van het gehele aardgassysteem aan de energietransitie is maatgevend en kan zich in de gehele gasketen (aanbod/productie, infrastructuur, opslag, vraag- en gebruikskant) manifesteren. Interdisciplinariteit en systeemdenken zijn sleutelbegrippen.

2. Het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstituten in de positie brengen dat zij hun kennis en expertise m.b.t. de systeemfunctie van gas internationaal kunnen gebruiken om nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen.
Innovaties zullen van kennis naar kassa moeten leiden. Daarom is het van belang dat er wordt geïnvesteerd in innovaties waar Nederland internationaal mee voorop kan lopen. Voorts zullen partijen in staat moeten zijn om innovaties in ‘vermarktbare’ concepten om te zetten zodat nieuwe kennis daadwerkelijk tot nieuwe bedrijvigheid gaat leiden.
 

Prioriteiten voor 2013

Het TKI Gas streeft ernaar om in 2013 een portfolio aan projecten te starten dat een representatieve afspiegeling is van de mogelijkheden die het gassysteem kan bieden om zo goed mogelijk aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding bij te dragen. Om focus aan te brengen in het scala aan mogelijkheden, zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:

1. Onderzoek-, ontwikkeling- en demonstratieprojecten (R,D&D) die inzichtelijk maken hoe de systeemfunctie van gas kan bijdragen aan de effectieve en efficiënte productie en inpassing van duurzame energie (met name uit wind en zon). De nadruk ligt op concrete projecten die gekoppeld zijn aan de gasketen (productie, toepassing, infrastructuur en opslag, of een combinatie hiervan). Projecten richten zich op de ontwikkeling en/of verbetering van technologie/systemen die nodig is/zijn om de systeemfunctie van gas te ontwikkelen.

2. Modelontwikkeling (simulatiemodellen, scenario- en gevoeligheidsanalyses etc) die inzicht geeft in de technische en economische mogelijkheden om de systeemfunctie van gas breed toe te kunnen passen, inclusief knelpunten en mogelijke oplossingen.

3. Systeemontwikkeling waarbij wordt onderzocht hoe ons toekomstig energiesysteem kan worden ingericht om de systeemfunctie van gas optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Onderdeel 1. en 2. hebben de hoogste prioriteit, de mogelijkheden binnen onderdeel 3 hangen af van de budgetruimte.