Systeemfunctie van Gas

Internationaal wordt hard gewerkt aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Zon en wind nemen hierbij een belangrijke rol in. Elektriciteit uit wind en zon is doorgaans minder goed regelbaar vergeleken met elektriciteit opgewekt uit fossiele bronnen. Daarom is het een uitdaging om deze duurzame bronnen optimaal in het huidige energiesysteem in te passen. Op centraal en decentraal niveau neemt de behoefte aan flexibiliteit toe om vraag en aanbod van energie te ‘matchen’, bijvoorbeeld door middel van de opslag van overschotten aan elektriciteit in gas. Een ander voorbeeld is het beter gebruiken van de flexibiliteit die het gassysteem nu al kan bieden zodat vraag en aanbod beter in balans zijn.

Het gassysteem bestaat onder meer uit de gasinfrastructuur (leidingen), gasvormige brandstoffen (aardgas, groengas, waterstof etc.) inclusief de productie ervan, gasopslagen, de toepassingen waarin gas wordt gebruikt zoals in huishoudens en de industrie, en de wet- en regelgeving. Dit gassysteem kan op kosten- en energie-efficiënte wijze bijdragen aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding en het kan de flexibiliteit en betrouwbaarheid leveren die daarvoor nodig is. Om in de toekomst de systeemfunctie van gas optimaal te kunnen inzetten, zijn innovaties nodig. Deze innovaties liggen op het terrein van de technologie, ecologie, business modellen, handel, regulering, maatschappelijke en systeemaspecten. In de hoofdlijn ‘Systeemfunctie van gas’ van het TKI GAS staan deze innovaties centraal. Met andere woorden, de vraag staat centraal welke innovaties mogelijk zijn om het gassysteem optimaal te laten bijdragen aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding.