Doelen

Doelstelling van dit programma is de kostprijs voor elektriciteit, groen gas, biogas, en warmte uit biomassa te verlagen, en daarmee de benodigde SDE+ subsidie te verlagen, door:

  • Goedkopere, laagwaardige biomassa geschikt te maken voor energieopwekking (programmalijn hoogwaardige energiedragers).
  • De kostprijs van bio-energie te verlagen door de biomassa te fractioneren (programmalijn bioraffinage). Daarbij kunnen fracties met een hoge toegevoerde waarde in andere markten worden afgezet. De overige fracties kunnen dan tegen een lagere prijs worden afgezet voor de productie van elektriciteit, groen gas en warmte.
  • Processen ontwikkelen die in staat zijn om goedkopere, laagwaardige biomassa met een hoog rendement om te zetten naar elektriciteit, groen gas en warmte.
  • Processen ontwikkelen waarmee biomassa in hogere percentages kan worden bij- en meegestookt in kolencentrales (programmalijn hoge percentages bij- en meestook).
  • Invoeding van groen gas in het net goedkoper te maken en bijbehorende knelpunten op te lossen (programmalijn Infrastructuur).
  • Ontwikkeling van toepassingen voor groen gas en biogas, bijvoorbeeld in het transport en in de chemie, om daarmee de productie van groen gas economisch rendabeler te maken (programmalijn toepassing). 
  • Geïntegreerde concepten, waarbij meerdere van bovenstaande technieken op één locatie gecombineerd worden en warmte- en materiaalstromen gekoppeld worden.
  • Vergassing door te ontwikkelen en op te schalen t.b.v. Groen Gas of synthesegas voor de industrie.