Groen Gas

Groen Gas is een ideale transitiebrandstof, het bestaat al 25 jaar en heeft een goed imago. Groen Gas maakt gebruik van het distributienet van aardgas en de opslagcapaciteit helpt om vraag en aanbod van duurzame energie uit te middelen. Groen Gas gaat groeien als er voldoende kritische massa ontstaat, waarbij projecten elkaar onderling versterken.

In de huidige situatie kan de productie van duurzame elektriciteit, -warmte en groen gas niet concurreren met de productie uit fossiele bronnen. Op dit moment bedraagt het aandeel duurzame energie in Nederland ongeveer 4 % (4,3% in 2011). Dit aandeel is sinds 2007 nauwelijks meer gegroeid. De doelstelling van het huidige kabinet is een aandeel duurzame energie van 16% in 2020. Met alleen zonne-energie en windenergie kan de voorziene groei tot 2020 niet worden ingevuld. De rest zal voornamelijk ingevuld moeten worden met biomassa. Dit leidt tot de conclusie dat de 2020-doelstellingen alleen haalbaar zijn door de productie van elektriciteit, groen gas en warmte uit biomassa substantieel uit te breiden.

Aandeel Groen Gas

Momenteel kent Nederland 125 vergisters waarvan velen het moeilijk hebben vanwege gestegen biomassaprijzen. Innovaties zoals efficiencyverbetering, het gebruik van goedkopere biomassa en het terugwinnen van mineralen zijn nodig om de economie te verbeteren.

Met nieuwe technieken zoals superkritische vergassing of hogedruk vergisting kan natte mest worden omgezet in Groen Gas. Met de 70 Mton natte mest in Nederland kan 3 - 4 % van het inlands aardgasgebruik worden vergroend. Met vergassing kan droge (onvergistbare) biomassa met een hoog rendement (65-70 %) worden omgezet in Groen Gas. Als de ingezette ontwikkelingen slagen kan zeker 5 % van het (inlands) aardgasgebruik worden vergroend.

De groei in het aantal kleinschalige biomassa-installaties, zoals vergisters en bio-wkk’s,  is op dit moment helaas beperkt.  Onder de huidige omstandigheden zijn ook met dit soort installaties de 2020-doelstellingen niet haalbaar. Ook hier speelt in veel gevallen de hoge  prijs van de gebruikte biomassa een belangrijke rol.

Resultaten

Van de volgende projecten is inmiddels resultaat bekend: